Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.)

Finds from Varshets in the light of the transition from the Late Iron Age to the Roman period in northern Bulgaria (3rd century BC – beginning of 2nd century AD)

Authors

  • Vladislav Zhivkov PhD Candidate, Department of Classical Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str, 1000 Sofia https://orcid.org/0000-0003-0157-7322

DOI:

https://doi.org/10.57573/be-ja.11.143-184

Keywords:

Middle La Tène, Late La Tène, Padea–Spahii–Panagjurski kolonii, Early Imperial Period, Samian Ware, Brooches, Epigraphy

Abstract

The museum collection in Varshets shelters several artefacts, which are the focus of the current paper. The selection of items under examination comprises artefacts, datable to the Late Iron Age (3rd–1st century BC/ LT C-D) or to the Roman period (1st– early 2nd century AD). The materials kept in the Varshets museum collection are divided into two major groups related to the local culture and the Early Roman Empire. The native objects are almost entirely typical for the so-called Padea–Spahii group. Most certainly, they came from a destroyed necropolis which consisted of at least three graves. The Early Roman group can safely be linked to the Imperial army of 1st century AD. The appearance of such finds near the mountain can be explained by control of the mountain passes or exploitation of the rich silver deposits. However, the lack of information concerning the exact findspots of the items discussed here makes all interpretations a risky endeavor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Авдев, Ст. 2005. История на златодобива по българските земи. София: Бесике.

Агре, Д. 2007. Тракийски могили от Късноелинистическата епоха в долината на река Вит, община Ябланица. Годишник на Археологическия институт 11, 86–103.

Александров, Г. 1975. Тракийско въоръжение от района на Монтана. Векове 5, 68–73.

Александров, Г. 1983. Антична вила No1 край Михайловград. Известия на музеите в Северозападна България 8, 39–81.

Александров, Г. 1987. Резултати от разкопките на крепостта Монтана (1971–1982). Във Велков, В. (ред.) Монтана. София: Археологически институт с музей, 54–87.

Александров, Г. 1992. Робството в Монтана и района. Известия на музеите в Северозападна България 18, 35–43.

Александров, Г. 2013. Археологически проучвания в Монтана и региона. Годишник на Регионален исторически музей Монтана 1, 56–68.

Амброз, А. 1966.Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э.-IV в. н. э. Москва: Наука.

Ангелов, Н. 1952. Новооткрити селища по брега на Дунава между Русе и Тутракан. Известия на Археологическия институт 18, 370–378.

Балканска, А. 1990. Вносна terra sigillata, открита в Ескус. Археология 32.4, 26–33.

Бонев, Ал. Александров, Г. 1986. Разкопки на м. Багачина край с. Сталийска махала, Михайловградски окръг (предварително съобщение). Археология 27.3, 49–56.

Бонев, Ал., Александров Г., 1996. Селище от късната каменно-медна епоха и тракийски култов център (III–I хил.пр.Хр.). Монтана.

Бончев, Г. 1920. Старото рударство в България и Македония. Списание на БАН 19, 1–50.

Бучински, Д. 1952. Могилен гроб при с. Лиляче. Известия на археологическия институт 18, 364–365.

Буюклиев, Хр. 1986. Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг. (Разкопки и проучвания 16). София: Национален археологически институт с музей.

Бънов, П. 1994. Поселищен живот в земите по долното поречие на реките Искър, Вит и Осъм през II–III в. Известия на музеите в Северозападна България 22, 43–64.

Вагалински, Л. 2002. Излъскана керамика от I – начало на VII век южно от Долен Дунав (България). София: Nous.

Василев, В. 1978. Наблюдения върху шлема-маска от Пловдив. Изкуство 25.3–4, 58–64.

Василева, М. 2012. Фибули от късножелязната епоха в Древна Тракия. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” (автореферат на дисертация). София: Национален археологически институт с музей.

Велков, Ив. 1929. Нови могилни находки. Известия на българския археологически институт 5, 13–55.

Велков, В. 1987. Монтана – исторически очерк. Във Велков, В. (ред.) Монтана. София: Археологически институт с музей, 9–13.

Велков, В. 2011. Добруджа през периода на римското владичество. В Спасов, Б. (ред.) История на Добруджа, том 1 (второ, преработено и допълнено издание). Велико Търново: Фабер, 238–300.

Венедиков, Ив. 1957. Тракийската юзда. Известия на археологическия институт 21, 153–201.

Владимирова-Аладжова, Д. 2005. Непубликувани монети от I в.пр.Хр.–I в.сл.Хр. от Североизточна България. В Китов, Г., Димитрова, Д. (съст.) Земите на България – люлка на тракийската култура. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 238–243.

Владимирова-Аладжова, Д. 2011. Рядък сестерций на Британик от Сердика (предварително съобщение). Археология 52.2, 110–114.

Върбанов, В., Драгоев, Д., Русев, Н., Великова, Св., Тодорова, Св. 2014. Спасителни археоло-гически разкопки на територията на античната крепост Скаидава при с. Батин, Русенско. Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 320–321.

Генчева, Е. 1994. За някои допълнителни производства в градската територия на на Никополис ад Иструм. Фибули. Сборник Ряховец. Страници от историята на Горна Оряховица. Габрово: Демос, 57–60.

Генчева, Ев. 2002. Първият военен лагер в Novae, провинция Мизия (Северна България). София-Варшава: Zakład Graficzny UW.

Генчева, Ев. 2004.Римските фибули от България от края на I в. пр. Хр. до края на VI в. сл. Хр. Велико Търново: Фабер.

Генчева, Ев. 2004а. Въоръжението на римската армия през времето на Принципата. В Иванов, Р. (съст.) Археология на българските земи 1. София: Иврай, 133–153.

Георгиев, П., Бъчваров, Ив. 1987. Римски бронзов шлем от колекцията на окръжния исторически музей, Силистра. Археология 29.2, 18–25.

Герасимов, Т. 1969. Съкровища с монети, намерени в България през 1967 г. Известия на Археологическия институт 31, 231–237.

Геров, Б. 1950. Северната граница на провинция Тракия. Известия на Археологическия институт 17, 11–33.

Гоцев, Ал., Петкова, Н. 2012. Сондажи археологически проучвания на обект в м. Скумсале, град Стрелча през 2011. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Национален археологически институт с музей. София, 143–145.

Димитрова, Ал., Гиздова, Н. 1975. Тракийски могилни некрополи в Панагюрските колонии при град Панагюрище. Известия на музеите в Южна България 1, 39–87.

Динев, Л. 1943.Селищната област по Искърския пролом. Антропогеографски проучвания. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Историко-Философски факултет 39, 1–159.

Домарадски, М. 1984. Келтите на Балканския полуостров. София: Наука и изкуство.

Домарадски, М. 2000. Фибули от късножелязната епоха в Тракия (част I). Годишник на Департамент Археология – Нов Български Университет 4–5, 202–224.

Драгоев, Д. 2013. Нумизматичният материал от ямния комплекс в Русе. Във Върбанов, В. (съст.) Sexaginta Prista I. Тракийски ямен комплекс. Велико Търново: Сира, 94–98.

Дуйчев, Ив., Цанкова-Петкова, Г., Тъпкова-Заимова, В., Йончев, Л., Тивчев, П. 1958. Гръцки извори за българската история I (ГИБИ). София: Българска академия на науките.

Дякович, Б. 1904. Археологически излет в Крайдунавска България. Сборник за народни умотворения 20, 1–56.

Емилов, Ю. 2014. Елинистическа Тракия и латенския свят. Културни контакти и взаимодействия през IV-I в. пр. Хр. (автореферат на дисертация). София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Живков, Вл. 2020. Между дава и опидум: Монтана и Сталийска махала (I в.пр.Хр.–I в.сл.Хр.). Северозападна България в контекста на селищната система от края на Желязната епоха. Проблеми и изследвания на тракийската културата 10, 224–245.

Иванов, Т. 1955. Два надписа от античния град при Разград. Известия на археологическия институт 19, 167–185.

Иванов, М. 2003. Алмус. В Иванов, Р. (съст.). Римски и ранновизантийски градове в България 2. София: Иврай, 23–26.

Иванов, М. 2011. Обект „Метростанция 8-II”, гр. София. Античен период. Археологически от-крития и разкопки през 2010 година. София, 312–319.

Иванов, М. 2012. Археологическо проучване през 2011 година на обект „Метростанция 8-II”, град София, Централен сектор. Античен период. Археологически открития и разкопки през 2011 година. София, 315–317.

Иванов, Р. 2017. Бил ли е Montana municipium? В: Иванов, Р. Между Дунава и Хемус (I–VI в.). София: Иврай, 35–46.

Кабакчиев, Ю. 1978. Келтското прониване в Тракия през III–II в.пр.н.е. Thracia Antiqua 2, 148–157.

Кабакчиева, Г. 2000. Oescus. Castra Oescensia. Ранноримски военен лагер при устието на Искър. София: Албатрос.

Кабакчиева, Г. 2013. Античният град Монтана и неговата територия. Монтана. Мост на цивилизации. София: Тангра Танакра, 32–48.

Кисьов, К. 1989. Тракийски некропол край с. Стойките, Пловдивска област. Археология 31.4, 13–17.

Кисьов, К., Давидова, Д. 2014. Спасителни археологически разкопки на могила No1 (Памуклия) – Брестовица, община Родопи, Пловдивска област. Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 191–194.

Китов, Г. 1987. Тракийски могили от III–I в.пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки окръг. В Христов, Хр. (ред.) Втори международен конгрес по българистика. Българските земи в древността. България през Средновековието. София: Българска академия на науките, 37–40.

Китов, Г., Теодосиев, П., Павлов, П. 1980. Траките в Ловешки окръг. София: Окръжен съвет по култура-Ловеч.

Ковачева, T. 1992. Лицева маска от римско парадно въоръжение. Известия на музеите в Северозападна България 19, 270–271.

Ковачева, Т., Лазарова, С. 1994. Находки от желязната епоха от Плевенско. Известия на музеите в Северозападна България 22, 23–41.

Костова, Й., Кирова, Н. 2004. Антични находки от района на гр. Вършец. Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” 4, 281–298.

Лазов, Г. 2008. Римски бронзов шлем и фигура на лъв от фонда на НИМ. Известия на Национален исторически музей – София 19, 9–16.

Лука, Кр. 2009. Сондажни археологически проучвания на античен обект „Калето” при с. Кладоруб, Община Димово. Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 437–441.

Лука, Кр. 2010. Археологически проучвания на ранноримски военен лагер и късноримско селище Сonbustica до с. Кладоруб, община Димово. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 327–329.

Лука, Кр. 2012. Керамика с излъскана украса от средното течение на река Скът, Северозападна България. Collegium Historicum 2. София: Гутенберг, 540–556.

Миланов, М. 1978. Археологически обекти и находки в поречието на Златица. Известия на музеите в Северозападна България 2, 57–74.

Милошевиħ, П. 1980. Римски налази у Сави код Сремске Раче. Старинар 31, 35–42.

Мушмов, Н. 1924. Колективни находки на монети през 1923 г. Известия на българският археологически институт 2, 229–231.

Негин, А. 2010. Римское церемониальное и турнирное вооружение. Санкт-Петербург: Нестор-История.

Николов, Б. 1965. Тракийски паметници във Врачанско. Известия на археологическия институт 18, 163–202.

Николов, Б. 1972. Тракийски гробни находки от Врачанско. Археология 14.3, 53–67.

Николов, Б. 1981.Тракийски погребения при с. Софрониево, Врачанско. Археология 23.3, 30–41.

Николов, Б. 1990. Тракийски находки от Северозападна България. Археология 32.4, 14–26.

Николов, Б. 1993. Селища и находки от бронзовата и желязната епохи в района на Оряхово. Известия на музеите в Северозападна България 21, 11–286.

Петков, Н. 1933. Могилни находки от Софийско. Известия на българския археологически ин-ститут 7, 371–378.

Петров, Т. 1950. Из музея на гр. Ловеч. Известия на археологическия институт 17, 250–252.

Попов, Р. 1930. Култура и живот на предисторическия човек в България, II. Метална епоха. София: Български археологически институт.

Праматаров, К. 2020. Въоръжение в могилни гробни комплекси от провинция Тракия (I–III в.). Известия на Национален исторически музей – София 32, 112–131.

Първанов, Р. 2013. Регион Монтана в археологическата карта на България. Монтана. Мост на цивилизации. София: Тангра Танакра, 288–291.

Стоев, К. 2016. Към военно-административната история на Монтана в Римската епоха (I–III в.). От Montana до Монтана. Един град между древността и настоящето. София: Институт по Балканистика с център по Тракология – БАН, 34–51.

Стойков, Г., Василиев А. (ред.) 1958. Комплексна научна експедиция в Северозападна България през 1956 година. Доклади и материали. София: Българска академия на науките.

Стойчев, Ст. 2005. Шлем-маска от Мадара. В Маразов, Ив. (съст.) МИФ 9. Тракия и околни-ят свят. Сборник с доклади от научна конференция, Шумен, май 2004 г. София: Фабер, 303–306.

Стоянов, Т. 2015. Сондажни и теренни наблюдения в и извън укрепената част на града. В Стоянов, Т. (ред. и съст.). Сборяново III. Тракийският град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура. София: Юридическо дружество, 351–370.

Тачева, М. 2000. Власт и социум в Древна Тракия. София: Вулкан–4, 2000.

Тачева, М. 2004. За римските провинции Долна и Горна Мизия (I–III в.). В Иванов, Р. (съст.) Археология на българските земи I. София: Иврай, 49–75.

Теодосиев, Н., Торбов, Н. 1995. Тракийски могили от късноелинистическата епоха при Търна-ва, Белослатинско. Известия на музеите в Северозападна България 12, 11–57.

Тонкова, М., Димитров, З. 2011. Археологически проучвания на Каракочова могила, с. Бр. Даскалови, Старозагорска област. В Тонкова, М. (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 36–44.

Тончева, Г. 1964. Новооткрити гробници около Одесос. Известия на Варненското археологическо дружество 15, 51–60.

Топал, Д., Бубулич, В. 2016. Уникалъная находка позднелатенского кинжала типа сика в республике Молдова. Tiragetia. Arheologie, Istorie Anticȃ X.1 (Serie Nouȃ), 253–260.

Торбов, Н. 1997. Криви ножове от III в.пр.Хр. – I в. открити в Северозападна България. Извес-тия на музеите в Северозападна България 25, 15–44.

Торбов, Н. 2005а. Криви тракийски ножове от Северозападна България (разпространение, да-тировка и произход). В Stoyanov, T., Tonkova, M., Preshlenov, Chr., Popov, Chr. (ред.) Heros Hephaistos. Studia in Honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo: Faber, 358–367.

Торбов, Н. 2005б. Токи от колан и колани-верижки, открити на територията, заключена между Тимок и Искър. В Китов, Г., Димитрова, Д. (съст.). Земите на България. Люлка на тракийската култура. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 208–214.

Торбов, Н. 2018. Ножът – μάχαιρα или sica. Оръжие от II в.пр.Хр. – началото на II в. Исто-рически и археологически проучвания. Монография 1. София: Pro Vias.

Филов, Б. 1923. Шлемът-маска в музея при Пловдивската народна библиотека. Годишник на Пловдивската народна библиотека, 139–150.

Хараламбиева, А. 2012. Фибула от тип Aucissa и произлезли от него от днешна Североизточна България. Известия на Народния музей – Варна 44(54), 96–140.

Хараламбиева, А. 2014. Фибули от територията на Рациария. В Иванов, Р. (ред.) Ratiaria simper floreat 1. Рациария и нейната територия. Изследвания. София: Ratiaria Semper Floreat, 171–239.

Щукин, M. 1999. Забытые бастарны. Stratum Plus. Неславянское в славянском мире 1999.5, 75–90.

Almgren O. 1923. Studien über Nordeuropaische Fibelformen. Leipzig: Verlag von Curt Kabitzsch.

Anastassov, J. 2008. Objets Latieniens du musee de Schoumen (Bulgarie). В Маразов, И. (съст.) Тракия и околният свят 2. МИФ 14. София: Нов Български университет, 273–336.

Babeş, М. 1983. Paftalele Latènetîrziidinsud-estul Europei. In Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 34.3, 196–221.

Babeş, M. 1993. Die Poieneşti-Lukaşevka Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in der letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Bonn: Dr. Rudolf Habelt.

Bartel, B. 1995. Acculturation and ethnicity in Roman Moesia Superior. In T. Champion (ed.). Centre and Periphery. Comparative Studies in Archaeology. London: Routledge, 173–185.

Berciu, D. 1939. Arheologia Preistorică a Oltenei. Craiova: Ramuri.Bjelajac, L. 1992/1993. Mortaria in the Moesia Danube Valley. Старинар 43–44, 139–148.

Bishop, M., Coulston, J. 2009. Roman Military Equipment from the Punic wars to the Fall of Rome. Second edition. Oxford: Oxbow.

Bojović, D. 1983. Rimske fibule Singidunuma. Beograd: Muzej Grada Beograda

Božič, D. 1981.Relativna kronologija Mlajše železne dobe v jugoslovanskem Podonavju. Arheološki vestnik 32, 315–347.

Božič, D. 2008. Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glava-tarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period. Кatalogi in Monografije, 39. Ljubljana: Narodni Muzej Slovenije.

Braund, D. 1984. Rome and the Friendly King. The Character of the Client Kingship. London: Croom Helm.

Brukner, O. 1992. Keramička proizvodnja. In Rušеvljan, V. D., Brukner, O. (eds) Gomolava. Rimski period. Novi Sad: Panonija Komerc.

Carradice, I., Buttrey, T. 2007. The Roman Imperial Coinage, II, part I, second fully revised edition. From AD 69–96. Vespasian to Domitian (RIC II2). London: Spink and Son LTD.

Ceka, H. 1972. Questions de numismatique Illyrienne. Tirana: Universite d’etat de Tirana.

Čičikova, M. 1977. Ceramique Thrace fabriquée à la main du VIe au Ier siècles avant notre ère. Thracia 4, 123–140.

Clay, P. 1984. A Cheek-Piece from a Cavalry Helmet Found in Leicester. Britannia 15, 235–238.

Cociş, S. 2004. The Brooches from Roman Dacia. Cluj-Napoca: Editura Mega.

Crişan, I. 1969. Ceramica Daco-Getică. Bucureşti: Editura Ştinţifica.

Curle, J., Scot, F. 2004. A Roman Frontier Post and Its People. The Fort of Newstead in the Parish of Melrose. Glasgow: James Maclehose and Sons.

Danov, Chr. 1937. Antike Denkmäler in Bulgarien. Известия на археологическия институт 11, 197–206.

D’Amato, R., Sumner, G. 2009. Arms and Armour of the Roman Soldier. From Marius to Commodus, 112 BC-AD 192. London: Frontline books.

Demetz, St. 1999. Fibeln der Spätlaténe- und Frühen Römischen kaiserzeit in der Alpenländern. Rahden: Leidorf.

Dessau, H. 1892. Insciptiones Latinae Selectae (ILS). Berlin: Apud Weidmannos.

Dimitrova-Milčeva, A. 2000. Terra sigillata und Dünnwandige keramik aus Moesia Inferior (Nordbulgarien). Sofia: Nous.

Drnić, I. 2009. Dvije pojasne kopče tipa laminci iz dalja. Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu 42.3, 305–319.

Drnić, I. 2015. La Tène spears from the territory of south-east Pannonia and northern Balkans: typol-ogy, chronology, ritual and social context. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 79, 111–126.

Dzino, D. 2005. Illyrian Policy of Rome in the Late Republic and Early Principate. Thesis submitted for degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics, University of Adelaide.

Emilov, J. 2015. Celts. In Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D. (eds.) A Companion to Ancient Thrace. Maiden/Oxford: Wiley-Blackwell, 366–381.

Ettlinger, E., Headinger, B., Hoffman, B., Kenrick, P., Pucci, G., Roth-Rubi, K., Schneider, G., von Schnurbein, S., Wells, C., Zabehlicky-Scheffenegger, S. 1990. Conspectus formarum terrae si-gillatae italico modo confectae. Materialen zur Römisch-Germanischen Keramik 10. Bonn: Rudolph Habelt GmbH.

Feugere, M. 1985. Les fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. (Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément au tome 12). Paris: Editions du CNRS.

Feugere, M. 1993. Les Armes des romains. Paris: Editions Errance.

Filip, J. 1956. Keltové ve Střední Evropě. Monumenta Archaeologica 5. Prague, Verlag Akademie der Wissenschaften.

Fischer, T. 2012. Die Armee der Caesaren. Arhaologie und Geschichte. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

Garbsch, J. 1978. Römische Paraderüstungen. Katalog der Ausstellung. München: C. H. Beck.

Gaspari, A. 2010. Apud horridas gentis. Beginning of the Roman Town of Colonia Iulia Emona. Lju-bljana: Museum & Galleries of Ljubljana.

Gencheva, E. 2012. Roman Military Equipment from the Bulgarian Lands (1st–3rd c. AD). In Vagalin-ski, L., Sharankov, N., Torbatov, S. (eds) The Lower Danube Roman Limes (1st–6th c. AD). Sofia: NIAM-BAS, 83–119.

Guštin, M. 1984. Die Kelten in Jugoslawien. Übersicht über das archäologische Fundgut. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuzeums 31, 305–372.

Guštin, M. 2011. Eastern Imports from the end of Late Iron Age at Novo mesto / Slovenia. In Măgureanu, D., Măndescu, D., Matei, S. (eds) Archaeology: Making of and Practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his 70th Anniversary. Piteşti: Ordessos, 239–254.

Hartley, K. 1973. The Marketing and Distribution of Mortaria. Council for British Archaeology. Research report 10. Current Research in Ramano-British Coarse Pottery, 39–51.

Hartley, B., Dickinson, Br., Danniel, G., Fulford, M., Mees, A., Tyers, P., Wilkinson, R. 2009. Names on Terra Sigillata. An Index of Makers’ Stamps & Signatures on Gallo-Roman Terra Sigillata (Samian ware). Vollume 4 (F to Klumi). London: Institute of Classical Studies.

Hellström, K. 2018. Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.). Archäologie in Eurasien 39. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt.

Hirt, A. 2010. Imperial Mines and Quarries in the Roman World. Organizational Aspects 27 BC-AD 235 (Oxford Classical Monographs). Oxford: Oxford University Press.

Horedt, K. 1973. Die Dakischen Silberfunde. Dacia 17 (Nouvelle serie), 127–167.

Holden, A. 2008. The Abduction of the Sabine Women in Context: The Iconography on Late Antique Contorniate Medallions. American Journal of Archaeology 112.1, 121–142.

Hoss, S. 2012. The Roman military belt. In Nosch, M.-L., Koefoed, H. (eds) Wearing the Cloak: Dressing the Soldier in Roman Times. Ancient Textile series 10. Oxford: Oxbow Books, 29–44.

Hoss, S. 2013. A Theoretical Approach to Military Belts. In Sanader, M. (ed.) Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a Funerary Context (XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th - 27th May, 2010). Zagreb: Filozofski fakultet and Arheolovski muzej, 317–326.

Ivanov, R., Luka, K. 2015. Montana. Presidium, Regio, Municipium. In Ivanov, R. (ed.) Thracian, Greek, Roman and Medieval cities, Residences and Fortresses in Bulgaria. Sofia: Ratiaria Semper Floreat, 197–278.

Jørgensen, L., Storgaard, B., Thomsen, L. 2003. The Spoils of Victory: The North in the Shadow of the Roman Empire. Copenhagen: National Museet Denmark.

Jovanović, A. 2011. Middle La Tène Female Grave 56 from Brežice, Slovenia. In Guštin, M. Jevtić, M. (eds) The Eastern Celts. The Communities between the Alps and the Black Sea. Koper–Beo-grad: Univerza na Primoerskem, 51–64.

Jovanović, B., Jovanović, M. 1988. Gomolava. Naselje mladeg gvozdenog doba. Beograd: Arheolo-ski Institut.

Jovanović, B., Popović, P. 1991.The Scordisci. In Moscati, S. (ed.) The Celts. New York: Rizzoli, 337–348.

Kabakčieva, G. 1996. Die marmorierte Keramik in Moesien und Trakien in römischer Zeit. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 33, 119–125.

Kabakčieva, G. 2001. Die einflüsse der Gallischen terra sigillata auf die keramikhertellung in der provinz Moesia Inferior. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 37, 199–201.

Karwowski, M. 2009. A Celtic Hilltop Settlement on Oberleiserberg in Lower Austria. Barbaricum 9, 115–131.

Kotygoroshko, V. 2009. Sicas of Mala Kopanja. In Cândea, I. (ed.) The Thracians and Their Neigh-bours in Antiquity. Studia in Honorem Valerii Sȋrbu. Braila: Editura Istros, 281–288.

Kull, B. 2002. “Torques, Schwert und Silberschätze”. Eisenzeitliche Fernbeziehungen zwischen Iberischer Halbinsel, Balkan und östlischem Mittelmeerraum. Praehistorische Zeitschrift 77, 189–223.

Laroche, L.,Bucur, I. 1987. Aoste (Isère): un centre de production de céramiques (fin du Ier s. av. J.-C – fin du Iers. ap. J.-C). Fouilles récentes (1983-1984). Revue archéologique de Narbonnaise20, 281–348.

Lazarov, L. 1998.Grave find from the second half of the 1st and the beginning of the 2nd century AD from the town of Dalgopol, Varna Region (Northeastern Bulgaria). Archaeologia Bulgarica 2.1, 70–76.

Lemke, M. 2016. Danube, Limes and Logistics. Some Thoughts on the Roman Army Supply in Moesia Inferior. Novensia 27, 9–38.

Łuczkiewicz, P., Schönfelder , M. 2008. Untersuchungen zur Ausstattung eines späteisenzeitlichen Reiterkriegers aus dem südlichen Karpaten- oder Balkanraum. Jahrbuch des Römisch-germani-schen zentralmuseums Mainz 55, 159–210.

Maier, A. 1908. Die Silberpragung von Apollonia und Dyrrachium. Numismatische Zeitschrift 1, 1–33.

Megaw, R., Megaw, V., Theodossiev, N., Torbov, N. 2000. The Decorated La Tène Sword Scabbard from Pavolche near Vratsa: Some Notes on the Evidence for Celtic Settlement in Northwestern Thrace. Archaeologia Bulgarica 4.3, 25–43.

Mattingly, H. Sydenham, E. 1926. The Roman Imperial Coinage II. Vespasian to Hadrian (RIC II). London: Spink and Son LTD.

Mihailescu, L. 2008. Un nouveau diplôme militaire de Mésie Inférieure. Dacia 52, 199–210.

Morgan, D. 2012. 1st century B.C. drachmas of Apollonia and Dyrrachium in the territory of the Scordisci – A prologue to the Roman conquest of the Balkans. In Paunov, E., Filipova, S. (eds) HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov. Veliko Tarnovo: Faber, 367–387.

Nandris, J. 1981. Aspects of the Dacian Economy. Dacia 25, 231–254.

Negin, A. 2015. Roman Helmets with a Browband Shaped as Vertical Fronton. Historia i Świat 4, 31–46.

Oţa, L. 2016. Beyond the Lower Danube Limes – Sarmatians and Romans. In Alexandrescu, C.-G (ed.) Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Cluj-Napoca: Editura Mega, 129–150.

Paunov, E., Prokopov, I. 2002. An Inventory of Roman Republican Coin Hoards and Coins from Bulgaria (=IRRCHBulg). Milano: Claux 15.

Paunov, E, Prokopov, I. 2013. Actium and the “Legionary” Coinage of Mark Antony. Historical, Economic and Monetary Consequences in Thrace (the Coin Evidence). In Liampi, K., Papae-vangelou-Genakos, Cl., Zachos, K., Dousougli, A., Iakovidou, A. (eds.) Numismatic History and Economy in Epirus during Antiquity. Athens: Lydia Lithos, 107–130.

Paunov, E. 2013. From Koine to Romanitas: The Numismatic Evidence for Roman Expansion and Settlement in Bulgaria in Antiquity (Moesia and Thrace, ca. 146 BC- AD 98/117). PhD Thesis submitted in the School of History, Archaeology and Religion. Cardiff University, 2013.

Peškař, I. 1972. Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha: Academia Praha, 1972.

Petković, S. 2010. Rimski fibuleu Srbiji. Od I do V veka n. e. Beograd: Аrheološki institute.

Petrányi, G. 2013. Cow/Calf Type Greek-Illyrian Drachms: Problems and Facts. In Liampi, K., Papaevangelou-Genakos, Cl., Zachos, K., Dousougli, A., Iakovidou, A. (eds) Numismatic History and Economy in Epirus during Antiquity.Athens: Lydia Lithos, 77–87.

Popescu, M.-C. 2013. Hellenistic and Roman Pottery in Pre-Roman Dacia (2nd century B.C. – 1stcentury A.D.). Bucuresţi: Editura A.R.A.

Popilian, G. 1976. Ceramica Romană din Oltenia. Craiova: Craiova Scrisul Romanesc.

Popović, P. 1993/1994. The Territories of Scordisci. Старинар 43–44, 13–21.

Radosavljević-Krunić, S. 1986. Resultats de L’tetude anthropologique des squeletttes provenant du site Ajmana. В Кондиђ, В. (ред.) Ђердапске свеске III. Београд: Археолошки институт, 51–58.

Redžić, S. 2007. Nalazi rimskih fibula na nekropolamaViminacijuma. Beograd: Arheološki institut Beograd.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Zhivkov, V. (2021) “Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.) : Finds from Varshets in the light of the transition from the Late Iron Age to the Roman period in northern Bulgaria (3rd century BC – beginning of 2nd century AD)”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(2), pp. 143–184. doi: 10.57573/be-ja.11.143-184.

Issue

Section

Papers