Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили

Geophysical methods in archaeology. Optimization of technique for prospection of burial mounds

Authors

  • Nikola Tonkov Department of Interdisciplinary Research, National Institute of archaeology with museum in Bulgarian academy of sciences, 2 Saborna str, 1000 Sofia

Keywords:

burial mound, electroresistivity survey, electroresistivity tomography (ERT), geomagnetic survey, geophysics, геофизични методи, електропроучване, електросъпротивителна томография (ЕСТ), магнитопроучване, тракийски надгробни могили

Abstract

This issue is a publication of the author’s PhD thesis of the same title. This is the first ever study of the state and achievements of archaeological geophysics in Bulgaria against the background of its worldwide development. The potential of the various geophysical techniques for the purposes of archaeology is analysed and estimated therein. Special attention is paid to the two principal methods – geomagnetic and electroresistivity, and their advantages and disadvantages are illustrated with examples, as well as the benefits of their joint application. One the main results of the study is the proposed technique for prospection of perhaps the most attractive monuments in Bulgarian lands from antiquity – the Thracian burial mounds. It combines electroresistivity and geomagnetic mapping complemented by the two and three dimensional electroresistivity tomography (ERT). This technique is based both on model computer calculations and field surveys. Its potential is illustrated by the geophysical prospection of nineteen mounds, the prognoses being verified by archaeological excavations. In conclusion, Thracian burial mounds are classified by dimensions from geophysical point of view.

Настоящото издание представлява публикация на дисертационния труд на автора на същата тема. Това е първото по рода си изследване на състоянието и постиженията на археологическата геофизика в България, поставени в контекста на развитието й в световен мащаб. В него са анализирани и оценени възможностите на различните геофизични методи за целите на археологията. Специално внимание е отделено на двата основни метода – геомагнитният и електросъпротивителния, като с примери са илюстрирани предимствата и недостатъците им, както и ползата от тяхното съвместно прилагане. Един от основните резултати на изследването е предложената методика за проучване на може би най-атрактивните паметници останали по българските земи от древността – тракийските надгробни могили. Тя съчетава електросъпротивителното и геомагнитно картиране и двумерната и тримерна електросъпротивителна томография (ЕСТ). Базирана е на компютърни моделни изчисления и полеви изследвания. Възможностите й са илюстрирани с геофизичните проучвания на общо 19 могили, като направените прогнози са проверени с археологически разкопки. В заключение е направена една категоризация на тракийските надгробни могили по размери от геофизична гледна точка.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-01