MINKOV, P. Керамични антропоморфни фигури от ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина. Състояние и проблеми на изследванията: Early Bronze Age clay anthropomorphic figurines from Upper Thrace Valley. State and problems of the Research. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa, v. 6, p. 73-89, 16 Mar. 2018.