(1)
Minkov, P. Керамични антропоморфни фигури от ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина. Състояние и проблеми на изследванията: Early Bronze Age Clay Anthropomorphic Figurines from Upper Thrace Valley. State and Problems of the Research. Be-JA Supplements 2018, 6, 73-89.