[1]
Uzunov, Z. 2023. Гробове от ямни комплекси от ранната желязна епоха в Тракия : Early Iron Age graves from pit complexes in Thrace. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 149–155.