[1]
Georgieva, P., Popova, M. and Puneva, L. 2023. Данни за селище от късната желязна епоха край с. Бенковски: Data on a Late Iron Age settlement near the village of Benkovski. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 87–95.