[1]
Minkov, P. 2018. Керамични антропоморфни фигури от ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина. Състояние и проблеми на изследванията: Early Bronze Age clay anthropomorphic figurines from Upper Thrace Valley. State and problems of the Research. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 6, (Mar. 2018), 73-89.