Ganetsovski, Georgi. “Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field Seminar: ‘Prehistoric Investigations in the Beginning of the New Millennium: Discoveries, Discussions and Research issues’, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa District”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 5, no. 2 (June 2, 2017): 231–237. Accessed April 22, 2024. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-231-237.