[1]
S. Ivanova, “Preliminary Findings of the Balkan Paleo Project: Evidence of Human Activity at the ‘Gateway” of Europe During the Late Pleistocene: Предварителни резултати на „Балканския Палео Проект’: свиделства за човешка дейност на „прага“ на Европа през късния плейстоцен”, Be-JA, vol. 2, no. 2, pp. 1–24, Dec. 2012.