[1]
G. Ganetsovski, “Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field seminar: ‘Prehistoric investigations in the beginning of the new millennium: discoveries, discussions and research issues’, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa district”, Be-JA, vol. 5, no. 2, pp. 231–237, Jun. 2017.