Ivanov, M. (2023) “Късноантичната баня при минералния каптаж на Сердика: The Late Antique bath at the mineral catchment of Serdica”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 13(1), pp. 67–97. doi: 10.57573/be-ja.13.67-97.