Ivanov, S., Avdeev, G., Giurdzhiiska-Ivanova, D., Zlateva, B. and Lesigyarski, D. (2022) “Ранносредновековният железодобивен комплекс Брестница–Полето в Северозападна България: хронология и археометричен анализ (предварителни данни): The Early Medieval iron bloomery complex Brestnitsa–Poleto in north-western Bulgaria: chronology and archaeometric analysis (preliminary data)”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 12(1), pp. 133–158. doi: 10.57573/be-ja.12.133-158.