Ganetsovski, G. (2017) “Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field seminar: ‘Prehistoric investigations in the beginning of the new millennium: discoveries, discussions and research issues’, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa district”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 5(2), pp. 231–237. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-231-237 (Accessed: 20 April 2024).