IVANOV, M. Булевтерионът на Сердика: The bouleuterion of Serdica. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 2, p. 185-204, 20 Dec. 2021.