ZHIVKOV, V. Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.) : Finds from Varshets in the light of the transition from the Late Iron Age to the Roman period in northern Bulgaria (3rd century BC – beginning of 2nd century AD). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 2, p. 143-184, 20 Dec. 2021.