(1)
Ganetsovski, G. Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field Seminar: “Prehistoric Investigations in the Beginning of the New Millennium: Discoveries, Discussions and Research issues”, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa District. Be-JA 2017, 5, 231-237.