[1]
Balabanov, P. 2012. Търговията с гръцки амфори през елинистическата епоха според находки от Шуменско: Greek amphorae trade during the Hellenistic period according to finds from Shumen district. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 37-60.