[1]
Vandova, V. 2016. За един специфичен тип къснонеолитни мъжки антропоморфни фигури от долината на Струма: About a specific type of Late Neolithic male anthropomorphic figurines from the River Struma Valley. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 2 (Dec. 2016), 151–163.