[1]
Kuleff, I. 2018. От Баден до Троя. Използването на ресурси, металургия и пренос на знания – юбилеен сборник в чест на Ернст Перницка: Рецензия на книга: Martin Bartelheim, Barbara Horejs, Raiko Krauss (eds), Von Baden bis Troia. Ressourcennutzung, Metalurgie und Wissenstransfer, Eine Jubiläumsschrift für Ernst Pernicka. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2016. ISBN 978-3-86757-010-7. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 8, 1 (Jun. 2018), 95–105.