[1]
Ganetsovski, G. 2017. Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field seminar: “Prehistoric investigations in the beginning of the new millennium: discoveries, discussions and research issues”, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa district. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Jun. 2017), 231–237.