[1]
Vasileva, M. 2015. Нови перспективи пред археологията: археометричен анализ на предмети от медни сплави от VIII-III в. пр. Хр. от територията на югоизточна България: New prospects for archaeology: Аrchaeometric analysis of objects of copper based alloys from the 8th–3rd century BC in southeastern Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Dec. 2015), 137–161.