[1]
Hristova, I. 2015. The use of plants in ritual context during Antiquity in Bulgaria: overview of the archaeobotanical evidence: Използване на растенията в ритуален контекст през античността: преглед на археоботаничните данни. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Dec. 2015), 117–135.