[1]
Koleva, R. 2015. The Population of the Medieval Settlement near the Village of Zlatna livada, Chirpan Region, Bulgaria (Based on Pottery Studies): Населението на средновековното селище до с. Златна ливада, Чирпанско (по данни на керамичния материал). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 1 (Jun. 2015), 37–52.