[1]
Nankov, E. 2015. The Mobility of Macedonian Army in Thrace during the Reign of Philip II and the Inscribed Lead Sling Bullets from Kozi Gramadi: Мобилността на македонската войска в Тракия по времето на Филип II и оловните тежести за прашка с надписи от Кози грамади. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 1 (Jun. 2015), 1–13.