[1]
Mishina, T. and Matsanova, V. 2014. Рецензия/отговор: Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство1. Be-JA, 3.1, 2013, 67-98: Paper review/Response: Y. Boyadzhiev. Flat sites and tells – reasons for the differences in their settlement and dwelling organization.2 Be-JA, vol.3.1, 2013, 67-98. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (May 2014), 63–67.