Submission declaration / Авторска декларация

Submission declaration

I……. as (corresponding) author of the paper submitted to Be-JA declare the following about the contribution (if accepted for publication):

  • this paper has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint);
  • this paper is not under consideration for publication elsewhere;
  • the publication of the work is approved by all authors and by the responsible authorities where the work was fulfilled;
  • the paper will not be published elsewhere in the same form, in the original or in any other language, without the written consent of the copyright-holder.;
  • All the content of the submitted paper is original work of the author(s) and does not contain plagiarized work of others. All quotations of published works of others are properly stated and referenced with full bibliographic details of the quoted work;
  • all authors approved the author list and confirmed their agreement with the authors order;

- the article does not contain information that could lead to a conflict of interest with persons or organizations related to aspects of the conducted research

Date:                                                                                                    Signature:                                                                    


Авторска декларация

Долуподписан ата/ият ..............

в качеството ми на (кореспондиращ) автор на статията, постъпила за публикуване в Бе-СА, декларирам следното (в случай, че статията бъде приета за печат):

- статията не е публикувана досега (освен като абстракт);

- статията не е в процес на рецензиране в друго издание;

- публикуването на проучването е одобрено от всички автори, както и от авторитетните органи, отговорни за неговото осъществяване;

- статията, в този си вид, няма да бъде публикувана другаде, на оригиналния или на друг  език, без писменото съгласие на притежателя на правата за разпространение (Бе-СА);

- статията представя оригинално проучване на авторите и не съдържа елементи, които биха могли да се считат за плагиатство. Цитатите от публикации на други лица са ясно посочени с пълни библиографски данни на цитираната публикация;

- всички автори са одобрили състава на авторския колектив и реда на съавторските имена;

- статията не съдържа информация, която би довела до конфликт на интереси с лица или организации, свързани с темата на проучването.

 

Дата:                                                                                        Подпис: