Peer review process / Рецензиране на ръкописи

Peer review process

The materials submitted for publication are accepted by the Editor-in-Chief and, after consultation with the other editors, are forwarded to the reviewers.

All articles are reviewed by at least two anonymous reviewers – specialists and experts in the research field. The review process is double blind.

The reviewers commit themselves to read the proposed manuscript critically and in good faith and to put their assessment in writing by completing the review form specifically developed for the journal's needs.

The editor-in-chief and reviewers may recommend changes, reductions or additions to the material that the author is required to comply with. In case of controversial reviews, an arbitration reviewer is called. The Editor-in-Chief (if necessary after consultation with the other editors) decides on the publication of the reviewed manuscripts.

The indirect communication between reviewers and authors is performed by the Editor-in-Chief through the address of the Editorial Board.

The materials in the other sections of the journal are accepted by the Editor-in-Chief and are subjected to a critical reading by him / her and / or another member(s) of the Editorial Board but are not subjected to a double anonymous review.

The accepted materials are checked by the technical editor for the qualities of the illustrative material and the authors are informed of his/her findings.

Рецензиране на ръкопис

Подадените за публикуване материали се приемат от главния редактор и след консултиране с останалите радактори  се препращат към  рецензентите.

Всички статии подлежат на рецензиране от минимум двама анонимни рецензенти – специалисти и експерти в областта на изследването, като рецензентите и авторът на ръкописа са анонимни (double blind review).

Рецензентите се ангажират да прочетат добросъвестно и критично предложения ръкопис и да отразят своята оценка писмено, попълвайки специално  разработената за нуждите на списанието рецензионна форма.

Главният редактор и рецензентите могат да препоръчат промени, съкращения или допълния на материала, с което авторът е длъжен да се съобрази. В случай на противоречиви рецензии се прибягва до арбитрален рецензент. Главният редактор (при нужда след консултация с останалите редактори) взема решение за публикуването на рецензираните ръкописи.

Задочният контакт между рецензентите и авторите се осъществява от главния редактор чрез адреса на редколегията.

Материалите от другите рубрики (sections) на списанието се приемат от главния редактор и се подлагат на критичен прочит от него и/ или друг(и) член(ове) на редколегията, но не подлежат на двойно анонимно  рецензиране.

Приетите материали се преглеждат от техническия редактор за качествата на илюстратилвния материал и авторите биват информирани за неговите констатации.