Editorial policy / Редакционна политика

Publication Ethics and Malpractice Statement

Be-Ja is a peer-reviewed journal promoting high level of scientific research and relying on standards of ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the authors, the journal editors, the peer reviewers, the publisher.

Our consideration of the ethic statements is in entire agreement with the Code of conduct and best practice guidelines for journal editors. All duties of the authors, editors and reviewers are assumed to be carried out in accordance with the ethical guidelines and standards created and published by the Committee on Publication Ethics (COPE) which document are available at http://publicationethics.org/.

Original articles with a contribution to the field of study are accepted for publication. Articles that have already been published, as well as modifications or variations of the same articles, published in other languages or in other editions and without new contributions, are not accepted. Articles sent for publication at the same time in another journal are not accepted.

Be-Ja has a clear policy against the publication of articles that are not worthwhile, or contain false or plagiarized data.

Each author should complete a declaration of originality, which also contains a non-conflict clause (link to the declaration).

Добросъвестно публикуване и злоупотреби

Бе-СА е рецензиращо списание, което насърчава високо ниво на научни изследвания и разчита на високи стандарти за етично поведение от страна на всички участници в процеса на публикуване: авторите, редакторите на списанието, рецензентите, издателят.

Нашето разбиране на етичните постановки е в пълно съответствие с Кодекса на поведение и насоки за най-добри практики към редакторите на списания. Приема се, че всички задължения на авторите, редакторите и рецензентите са извършени в пълно съответствие с етичните норми и стандарти, създадени и публикувани от Комитета по етика на публикуване (COPE), чиито документи са достъпни на адрес http://publicationethics.org/.

За публикуване се приемат оригинални авторски статии с принос към изследваната област. Не се приемат статии, които са вече са били публикувани, както и модификации или варианти на същите, публикувани на други езици или в други издания, и без нови приноси. Не се приемат статии, изпратени по същото време за публикуване  в друго издание.

Бе-СА има ясна политика, насочена срещу публикуването на статии, които не са стойностни, съдържат фалшиви или плагиатствани данни.

Всеки автор попълва декларация за оригиналност, която съдържа и клауза, гарантираща липса на конфликт на интереси (линк към декларацията).