We encourage readers to activate the journal notification service by using the Register link at the top of the homepage. Thus, the reader will receive by e-mail the contents of each new issue of the journal. This registration allows the journal to claim a certain level of support and / or readership. See also the journal's privacy statement that assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.

За читателите

Насърчаваме читателите да активират услугата за известяване на списанието, като се ползва връзката Register в горната част на началната страница. Така читателят ще получава по електронна поща  съдържанието на всеки нов брой  на списанието. Тази регистрация дава основание списанието да претендира за определено ниво на подкрепа и/или читателска аудитория. Вижте също декларацията за поверителност на списанието, която гарантира на читателите, че тяхното име и имейл адрес няма да бъдат използвани за други цели.