ABA news / Новини за АБА

1. За АБА / about ABA

Асоциация на Българските археолози (АБА) е сдружение на професионални археолози с иделна цел и в полза на обществото. В него членуват повече от 200 българските археолози, които работят в различни институции:  Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките, университети и музеи в страната.

АБА е създадена през 2008 г. с цел да подпомага откриването, проучването, опазването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. Принципите на устройство и дейност на АБА са отразени в нейния устав (www.fubular.org). Организацията се стреми да стимулира развитието на археологическите проучвания като предлага и въвежда високи професионални стандарти в областта на археологическите проучвания. С цел да разшири обмена на археологическа информация АБА издава Българско е-Списание за Археология (Бе-СА) / Bulgarian e-Journal of Archaeology (Be-JA). АБА се стреми да подпомага професионалното образование и допълнителна квалификация в областта на археологията, да защитава правата и интересите на археолозите в България. Важен аспект от дейността на АБА е активното участио на нейни представители в изготвянето и обсъждането на нормативни документи, засягащи културно-историческото наследство на Република България. АБА  се стреми към сътрудничество със сродни организации и припознава в ЕАА подходящ стратегически партньор в общата цел за повишаване на професионалните стандарти в археологическата практика и в дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство.

Association of Bulgarian Archaeologists (ABA) is a non-profit  association of professional archaeologists, working for the benefit of society. It has more than 200 members working in various institutions such as the National Archaeological Institute with Museum (Bulgarian Academy of Sciences), Universities and Museums in Bulgaria.

АBА was established in 2008 with the aim of aiding the discovery, investigation, preservation and popularization of the Bulgarian archaeological heritage that is an inseparable part of the world cultural heritage. The founding principles and activities of АBА are laid out in its statutes (www.fubular.org). The organization aspires to stimulate the development of archaeological investigations by outlining and requiring high professional standards. ABA publishes the Bulgarian e-Journal of Archaeology (Be-JA) which aims to extend the dissemination of available archaeological information. ABA strives to support professional training and further education in the area of archaeological studies, as well as to defend the rights and interests of archaeologists in Bulgaria.  An important aspect of ABA activities is the pro-active participation of its members in the preparation and discussion of advisory regulations concerning the cultural-historical heritage of the Republic of Bulgaria. ABA is actively seeking to cooperate with similar organizations and recognizes the EAA as a like-minded strategic partner in the common goal of the improvement of professional standards in archaeological practice, as well as the preservation and popularization of cultural heritage.

2. АБА ново ръководство / ABA new management

АБА има ново ръководство от април 2016 г., когато се проведе поредното отчетно-изборно събрание. Докладът е достъпен на (www.fubular.org). В управителния съвет на АБА влизат:
Председател –  д-р Румяна Колева
Заместник председател –  д-р  Андрей Аладжов
Членове: Анета Бакъмска, д-р Венета Ханджийска, д-р Даниела Стоянова, д-р Иво Чолаков, д-р Мария Манолова-Войкова, Меглена Първин, д-р Таня Христова.
Д-р Мария Гюрова – ex officio в качеството й на главен редактор на органа на АБА – Бе-СА

ABA has a new management team since April 2016 when the AGM took place. The minutes are available at www.fubular.org. The Executive Board consists of:
President – Dr Rumyana Koleva
Vice president – Dr Andrey Aladzhov
Members: Aneta Bakamska, Dr Veneta Handzhiyska, Dr Daniela Stoyanova, Dr Ivo Cholakov,  Dr Mariya Manolova-Voykova, Meglena Parvin, Dr Tanya Hristova
Dr Maria Gurova – ex officio in her capacity of the Editor-in-Chief of the home journal of ABA – Be-JA.

3. АБА и ЕАА

От 2013 г. член на Управителния съвет на ЕАА е и представител на АБА – д-р Мария Гюрова. Тя проведе активна работа за създаването и утвърждаването от общото събрание на ЕАА на специална категория „Affiliate organization”, която да е достъпна до организации и институции, споделящи професионалните стандарти, принципи и приоритети на ЕАА. На 22 конференция на ЕАА във Вилнюс това предложения беше прието от общото събрание на ЕАА. Тогава беше огласен и изборът на нов УС на ЕАА, в който Мария Гюрова беше избрана за втори пореден мандат. Тя е доц. д-р в Секцията за праистория в НАИМ-БАН и главен редактор на Бе-СА от самото създаване на списание до днес. За повече информация: http://www.naim.bg; http://naim.academia.edu/MariaGUROVA

3. ABA and EAA

Dr Maria Gurova has been a member of the EAA Executive Board since 2013 and also serving as a representative of ABA. She has actively worked for the creation of the special category ‘Affiliate organization’ to EAA that has been affirmed by the 22 Annual General Meeting of EAA in Vilnius. This category is open for organizations and institutions sharing the professional standards, principles and priorities of EAA.  The meeting in Vilnius announced the election of Maria Gurova for her second mandate as an Executive Board Member. She is an Associated Professor in Department of Prehistory in NAIM-BAS and founding and current Editor-in-Chief of Be-JA. For more information see: http://www.naim.bg;  http://naim.academia.edu/MariaGUROVA

4. От октомври 2016 г. АБА е утвърдена за първата асоциирана организация към ЕАА.  За повече информация относно регламента и процедурата за присъединяването: http://www.e-a-a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_organisations/EAA/Navigation_Communities/Affiliate_organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709

4. Since October 2016 ABA has been confirmed as the first Affiliated organization of EAA. For more information about the procedure and regulations for affiliation see: http://www.e-a-a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_organisations/EAA/Navigation_Communities/Affiliate_organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709

5. От 30 август до 3 септември 2017 г. в Маастрихт, Холандия ще се проведе 23 годишна конференция на ЕАА. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това внушително научно събитие. Цялата информация за него – на сайта: https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/

5. The next 23 Annual Meeting of EAA will be held in Maastricht, the Netherlands between 30.08. and 03.09.2017. We hope that members of ABA (especially those who are also members of EAA) will take part in this significant scientific event. Detailed information about the 23 Annual Meeting can be found at: https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/

6. От 5 до 8 септември 2018 г. в Барселона, Испания,  ще се проведе 24 годишна конференция на ЕАА. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това интригуващо и обещаващо  научно събитие. Цялата информация за него – на сайта:  https://www.e-a-a.org/eaa2018

6. The next 24th Annual Meeting of EAA will be held in Barcelona, Spain, between 5 and 8 of September 2018. We hope that members of ABA (especially those who are also members of EAA) will take part in this promising and challenging scientific event. Detailed information about the 24th  EAA  Annual Meeting can be found at: https://www.e-a-a.org/eaa2018

7. От 4 до 7 септември 2019 г. в Берн, Швейцария, ще се проведе юбилейната 25-a годишна конференция на ЕАА. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това вълнуващо и значимо научно събитие, което тази година ще бъде отбелязано с особена тържественост. Цялата информация за конференцията е на сайта:  https://www.e-a-a.org/eaa2019

7. The next 25th Annual Meeting of EAA will be held in Bern, Switzerland, between 4 and 7 of September 2019. We hope that members of ABA (especially those who are also members of EAA) will take part in this exciting and important scientific event which this year will be particularly solemn. Detailed information about the 24th EAA Annual Meeting can be found at the site: https://www.e-a-a.org/eaa2019