Предстоящо / Forthcoming

том 6, брой 2, 2016 г. / volume 6, issue 2, 2016

Статии/Articles

За един специфичен тип къснонеолитни мъжки антропоморфни фигури от долината на Струма

Веселина Вандова

About a Specific Type of Late Neolithic Male Anthropomorphic Figurines from the River Struma Valley

Vesselina Vandova


Chalcolithic superblades from Bulgaria: a case study of a recently found hoard

Maria Gurova, Jacques Chabot, Stefan Chohadzhiev

Халколитни суперпластини: нова колективна находка от България

Мария Гюрова, Жак  Шабо, СтефанЧохаджиев


A Lead Sling Bullet of the Macedonian King Philip V (221 – 179 BC)

Metodi Manov

Оловна тежест за прашка на македонския владетел Филип V (221 – 179 г. пр.Хр.)

Методи Манов


Късноантични latrinae от Serdica

Марио Иванов

Late Antique latrinae from Serdica

Mario Ivanov


Най-крайната част на илирийските предели”

Сергей Торбатов

“The extremity of the Illyrian territory”

Sergey Torbatov


Средновековно рицарско въоръжение – меч и кинжал, от крепостта Кастрици до Варна

Деян Рабовянов

Medieval knightly arms – sword and dagger from Kastrici fortress near Varna

Deyan Rabovyanov


Early Neolithic Settlement Yabalkovo (Maritsa valley, Bulgaria) in the context of archaeomagnetic studies

Maria Kostadinova-Avramova, Mary Kovacheva, Neli Jordanova

Раннонеолитното селище Ябълково (долината на Марица) в контекста на археомагнитно проучване

Мария Костадинова-Аврамова, Мери Ковачева, Нели Йордановa