Некрополът на праисторическото селище Балей (предварително съобщение за резултатите от проучванията през 2013 г.)

Стефан Александров, Георги Иванов, Таня Христова, Николай Казашки

В материала са представени накратко предварителните резултати от разкопките на некропола на Балей през 2013 г. Разгледани са 4 гробни комплекса, представителни за различни хронологическите етапи – Балей-Орсоя (или Жуто Бърдо-Гърла Маре), Бистрец-Ишалница, Въртоп. Освен тях, в некропола са проучени и по-ранни гробове, синхронни на етапа Вербичоара III, които не са представени в настоящия текст. Керамиката от гроб 24 е характерна за фаза Въртоп от началото на желязната епоха. Тук се срещат специфичните за периода turban-dish, украса от усуквания (върху тялото или върху дръжките), плитките канелюри, които образуват специфични мотиви (успоредни линии, зиг-заг, гирлянди); дълбоки съдове с ясно изразена биконичност и 4 групи езичести дръжки и особено специфичните купи с две високо издадени над устието дръжки.

Инвентарът от гроб 27 е характерен за Жуто Бърдо-Гърла Маре, особено украсените с врязване и инкрустиране съдове и антропоморфна статуетка. В гроба е открито и гърне с две дръжки (кантарос), със сферично тяло и цилиндрична шия, украсен с плитки канелюри. Подобни съдове се откриват заедно с керамика тип Жуто Бърдо-Гърла Маре, като един образец е познат и от некропола Зимнич. Тези съдове имат близко сходство с кантаросите с ясна биконичност от етапа Бистрец-Ишалница, засвидетелствани в гроб 26.

Връзката между Жуто Бърдо-Гърла Маре и Въртоп можем да се проследи при керамиката от гроб 22, където се смесват две керамични традиции. Освен при керамиката, връзка може да се види и при варианта на погребалния обичай, когато кремираните кости са полагани в паници. Това е свидетелство за хронологическа и културна близост между тези два етапа.

Краткият преглед на гробните комплекси ни дава относително сигурна основа за хронологическата и културната им принадлежност. Анализът на целия материал от затворените комплекси от некропола на Балей ще помогне при датирането на структурите от селището Балей, което ще стане при завършването на проучването на некропола.