‘Балканският флинт’ – фикция и/или траектория към неолитизацията: данни от България (Мария Гюрова)

Статията е фокусирана върху специфичен проблем, отнасящ се до раннонеолитните кремъчни индустрии на Балканите. Този проблем гравитира около т.нар. ‘Балкански флинт’ (за краткост БФ) като тип кремъчна суровина, но придобива изключително съдържание и важност в контекста на неолитизацията в посочения регион.

По „дефиниция” ‘Балканският флинт’‘ {‘Balkan (Pre-Platform) flint’ – на английски и ‘silex balkanique/blond’ – на френски} е висококачествен кремък с жълтеникаво-меден-восъчен цвят и с бели впръсквания и петна. Навлизането му с специализираната литература е съпроводено с погрешната и безкритично повтаряна презумпция, че произходът му е в Предбалканската платформа в Северна България. Произволната употреба на термина не е базирана на сериозни геологически проучвания и води до несъзнателни спекулации, преекспониранe и своеобразна ‘митологизация’ на този вид флинт. Необходимостта от адекватен подход към БФ, като съществено явление в праисторията на Балканите, доведе до организирането (инициирано от автора) на научна сесия в рамките на 15 конференция на ЕАА в Рива дел Гарда: “Balkan Flint” in SE European Prehistory: Chronological, Cultural and Social Perspectives”.

Статията въвежда в проблематиката, акцентирайки върху географското и културно-хронологическо разпространение на БФ в контекста на раноноеолитната ойкумена на Балканите; проследява в историографски аспект развитието на проучванията върху кремъчните суровини в перспективата на праисторическата им употреба в България; коментира теориите за произхода на БФ и реалното състояние на проблема; представя последните резултати от анализа на археологически и геологически образци от България и някои съседни държави. Тези анализи, проведени с помощта на дюншлифи и LA-ICP-MS (мас-спектрометрия в индуктивно свързана плазма), са плод на съвместните усилия на автора с екип от геолози и археолози и целят да идентифицират произхода на артефактите от БФ с оглед да бъдат реконструирани стратегиите за снабдяване и дистрибуция на суровината сред праисторическите общности на Балканите.