Изисквания / Guidelines


Изисквания към авторите

Всички ръкописи на статии подлежат на рецензиране. Приемат се ръкописи на български или английски език, в обем до 80 хил. знака с интервалите и до 20 образа (за статии и студии) и до 20 хил. знака с интервалите и 5 образа за останалите материали (дискусии, преглед на събития, рецензии на книги и др.). Приемът на по-обемни текстове трябва да се съгласува предварително.


Guidelines for contributors

All papers are submitted to peer review. Manuscripts in Bulgarian or English are accepted for consideration. Research papers and studies should not exceed 80 000 characters, including spaces, and 20 figures. Other papers (discussions, event and book reviews, etc. ) should not exceed 20 000 characters, including spaces and 5 figures. Manuscripts over this limit are subject to negotiation.


Материалите се приемат от главния редактор, който ги препраща към минимум двама специалисти за рецензия. Главният редактор и рецензентите могат да препоръчат промени, съкращения или допълния на материала, с което авторът е длъжен да се съобрази.

Не се приемат статии или варианти на статии, публикувани в друго издание, под друго име или превод на друг език.

Редколегията приема за четене и рецензиране текстове написани на академичен език. Статиите трябва да са с отчетлива структура, която да следва модела, използван в реномираните научни списания.

Submissions are considered by the editor- in- chief and are subsequently sent to at least two peer-reviewers. The editor-in-chief and the peer-reviewers may recommend changes, as well as for the text to be shortened or extended. Only after addressing these recommendations the text could be published.

Papers or variants of papers that were published elsewhere, under different name or are translations from another language are not accepted.

The editorial board will consider texts written in an academic language and with clear structure that follows the models adopted by renowned scientific journals.

Заглавие

Заглавието трябва да бъде кратко и информативно. Заглавията често се използват в комуникационни мрежи за добиване на информация, което налага избягването на съкращения и формули.


Title

Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae where possible.


Имена на авторите и институциите, които те представляват

Под заглавието на статията се изписват последователно имената на авторите (лично и фамилно име без съкращения. В случай на съавторство, редът, в който се изписват имената на авторите зависи от процента на тяхното участие, като за водещ автор се изписва този с най-голямо участие. Отдолу се посочват адресите на институциите, представлявани от авторите (мястото където е извършено изследването). Пощенските адреси трябва да са максимално детайлни, включващи името на странатa и e-mail адресa на всеки автор.

Author names and affiliations

The name/s of the author/s (name and surname without abbreviations) are placed after the title. The order of authors is determined by the percentage of their input, starting with the name of the author with greatest contribution. Below the names the authors’ affiliation addresses (where the actual work was done) are required. Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and the e-mail address of each author.


Автор за кореспонденция

В случай на съавторство е нужно изрично да се подчертае кой е авторът за кореспонденция по време на подготовката за публикация, както и за периода след публикуване. В допълнение на пълния пощенски адрес и e-mail адреса се изисква посочването на валиден телефонен номер, вкл. кода на страната и населеното място.

Corresponding author

Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. Ensure that phone numbers (with country and area code) are provided in addition to the e-mail address and the complete postal address. Contact details must be kept up to date by the corresponding author.


Абстракт

Изисква се кратък абстракт (до 1800 знака) на английски език. В него кратко и ясно да представят целта на изследването, основните резултати и най-важните изводи. Често абстрактите се представят отделно от статиите, което налага тяхното формулиране като самостоятелен текст. По същата причина не се препоръчва и цитирането на литература, както и нестандартни и непознати съкращения . Ако това е невъзможно, то те трабва да се дефинират при първото им споменване в абстракта.

Abstract

A short English abstract of up to 1800 characters is required. The abstract should state briefly and clearly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, references and uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself.


Ключови думи

След абстракта се изискват от 3 до 7 ключови думи на английски с британски правопис. Не се препоръчва използаването на общи термини, съюзи и съкращения, макар някои установени съкращения (напр. РБЕ) да се допускат. Ключовите думи се използват като индекс.

Кeywords

Immediately after the abstract, provide 3-7 keywords, using British spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, “and”, “of”). Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords will be used for indexing purposes.


Основен текст

Въведение

Дефинира/определя целите на изследването и задава адекватна рамка за развиването на аргументи.

Main Text

Introduction

Define the objectives of the work and provide an adequate background.


Данни и методи

Тази част от изложението, осигурява данни, на чиято база изследването би могло да бъде адекватно оценено: емпирична основа (подложеният на анализ и интерпретация материал), методологични и концептуални подходи (аналитичен подход, специална методика – при необходимост). Описват се само иновативните методи, ако такива са предложени.


Data and methods

Provide sufficient detail to allow the work to be recognized and adequately considered (empirical data, methodological and/or conceptual approaches). Only innovative aspects (if present) of the methods applied should be described.


Теория

Теоретичната част представя контекста и научния принос на статията и очертава насоките за бъдещи изследвания. Практическото приложение на теоретичните постановки се обяснява в отделен параграф в този раздел.

Theory

A Theory section aims to reinforce the background to the article and to draw some avenues for future research. The practical application of the theoretical model should be developed in a separate paragraph within the section.


Резултати

Резултатите от изследването се формулират точно и ясно.


Results

Results should be clearly formulated.


Дискусия

Обяснява и представя значението на постигнатите резултати без да ги повтаря. Допуска се съвместно представяне на резултати и дискусия. Не се препоръчват многословни цитати и дискусии на научна литература.

Discussion

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published literature.


Заключение

Главните изводи на изследването се представят в отделна заключителна част или като част от общо представяне на дискусия/ резултати и дискусия.

Conclusions

This section comprising the main conclusions of the study may be presented separately or as a subsection of Discussion/Results and Discussion.


Приложения

(при наличност)

Appendices

(if available)


Благодарности

Изписват се на края на текста и съдържат имената на личности и институции, осигурили подкрепа по време на изследването (напр. езиков превод и/или редакция, четене на коректури, осигуряване на илюстративен материал и т.н.).

Acknowledgements

At the end of the text list those individuals and institutions who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).

 


Не е желателно допълнителното форматиране и стилизиране на текстовете, освен в случаите, когато това е наложително за коректното изобразяване на чужди езици, специални означения и символи.

Additional formatting and special style of the texts is not permissible, except in cases of the correct rendering of foreign languages, special annotations or symbols.


Резюме

Студиите и статиите трябва да са придружени от резюме на неосновния език на статията. То повтаря структурата на текста в съкратен вид (1/6 до 1/8 от основния текст)

Summary

Research papers and studies should have an extended summary in English, if the paper is in Bulgarian and in Bulgarian, if the paper is in English. It should follow the structure of the paper but in condensed form (from 1/6 to 1/8 of the main text).


Бележките под линия

Бележките под линия следва да се ограничават, съдържат само кратки допълнения към основния текст и да не надхвърлят 500 знака общо. Не могат да се поставят в заглавията или при авторите Благодарностите следва да се поставят накрая на текста, не в бележки под линия.


Footnotes

A limited number of footnotes are allowed that should be clarifications of the main text and should not exceed 500 characters, in total. Footnotes should not occur after the title and the names of the authors. Acknowledgements are mentioned at the end of the main text, not in footnotes.


Цитиране

Цитирането в текста е в скоби и съдържа фамилията на автора, годината на издаване с интервал и съответните страници след запетая. Отделните цитирани публикации (по години, или различни автори) се разграничават с точка и запетая. Максимално допустимо е изписването на двама автори; при повече се добавя et al.). Авторите се подреждат по азбучен ред, първо кирилица, следвана от латиница.

Пример: (Начев 2009; Скакун 2006; Anderson 1998; 2004; Chabot, Anderson 2005, 5, fig. 2; Wittaker 2003, 65, pl. 2).

Referencing

In-text references are within parenthesis, containing the name of the author, the year of publication and a space between; page numbers are added after a comma. Multiple references (different years or different authors) are divided by a semi-colon. The maximum number of authors in collaborative works is two, in cases of more authors – et al. – is added. The reference list should be in alphabetical order, first are the references in Cyrillic followed by references in foreign languages.

Example: (Начев 2009; Скакун 2006; Anderson 1998; 2004; Chabot, Anderson 2005, 5, fig. 2; Wittaker 2003, 65, pl. 2).


Цитиране в текст

– един автор (Insoll 2007)
– двама автори (Gurova, Nachev 2008)
– с цитиране на страница (Nikolov 1996, 7)
– няколко публикации и автори (Perl?s 1992; 2001; 2004; Rosen 1997, fig. 12)


In the text

– one author/name (Insoll 2007)
– two authors (Gurova, Nachev 2008)
– with direct quotation on a page (Nikolov 1996, 7)
– multiple publications and authors (Perl?s 1992; 2001; 2004; Rosen 1997, fig. 12)


Цитирана литература

Накрая на текста трябва да бъде посочен списък на използваната научна литература. Начинът на цитиране е адаптирана версия на Харвардска система. Непубликувани резултати и устни сведения не се посочват в списъка на литературата. Те могат да фигурират в текста, но се извеждат в бележка под линия. Съкращенията на български и чуждестранни издания трябва да следват приложения за целта образец (Съкращения на кирилица и Съкращения на латиница).

(отделна страница с примери->)

References

A full list of references should be provided at the end of the text. The recommended format is an adapted Harvard system. Unpublished results and personal communications should not be present in the list of references. They may appear in the main text and in the footnotes. Abbreviations of Bulgarian and foreign journals should follow the standard published on the journal website (Cyrillic Abbreviations and Latin Abbreviations).

(separate page with examples ->)


Материалите се подават на редколегията само в електронен вариант.

All submissions are electronic.


Текст

Задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Arial, Times New Roman). Текстовете трябва да са титулувани с пълното заглавие на материала (без съкращения и абревиатури) и пълните (несъкратени) име и фамилия на автора/ите, във формат .odt, .doc или .rtf.

Text

The use of UNICODE font (for example, Arial, Times New Roman) is compulsory. The title should be written in full, with no acronyms or abbreviations, together with the full name and surname (not initials) of the author/s. The required file format is .odt, .doc or .rtf.

 


Изображения

Приемат се качествени цветни и черно-бели фото и графични изображения, които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста (напр.: fig01.jpg, fig02.jpg, etc). За изображения се приемат снимки, планове, карти и графични табла. Приемат се изображения формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-малко от 300 dpi и графични изображения формат EPS. Всеки друг формат е недопустим.

Текстовете към образите са задължителни и трябва да бъдат представени на отделен файл. Задължително и изрично се посочва авторството на всеки образ. При използване на адаптирани изображения от публикации се изписва в скоби авторът и годината на публикацията, която да фигурира в списъка на цитираната литература. При използване/заемане на оригинални изображения се изисква документално разрешение на автора или издателя. В текста трябва да има позоваване за всяко изображение, което се представя по следния начин (обр. 1.2; обр. 2.3-9) / респективно (fig. 1.2; fig.2.3-9).

Може да бъде посочвано ориентировъчно мястото на конкретния образ в рамките на основния текст с отбелязване на поредния му номер в скоби – напр. (обр. 1), като последният трябва да бъде отделен с интервал от един празен ред преди и след него. Не се приемат илюстрации, които са приложени (вмъкнати) в текст (.odt, .doc или .rtf) или са предадени/обединени в PDF файл.

Illustrations

High-quality colour and black and white photographs and graphic illustrations are accepted as separate files in numerical order of their appearance in the text (for example, fig01.jpg, fig02.jpg, etc). Photographs, plans, maps and graphic tables are accepted as illustrations. A required format is JPEG or TIFF, with resolution of at least 300 dpi; EPS files are also accepted. Any other format is inadmissible.

Figure captions are compulsory and should be submitted in a separate file. The authorship of each figure is explicitly acknowledged. The use of adapted and already published illustrations should be acknowledged in parenthesis, with the name of the author and the year of publication, and the publication should be included in the bibliography. Utilization/borrowing of original illustrations requires written permission from the author or the publisher. References to illustrations in the text should be presented as following (fig. 1.2; fig. 2.3-9).

The place of the illustrations in the text could be marked at the relevant spot with its number in parenthesis – for example (fig. 1), preceded and followed by a new line. Illustration that are inserted in the text files (.odt, .doc or .rtf) or that are submitted as one PDF file, are not accepted.