Послания от миналото: Археологическа дидактика в музея за праисторическо изкуство
в Масао (Централна Португалия) и проектът Андакату

Сара Кура, Луис Остербек, Педро Кура, Нелсон Алмейда

Образованието, свързано с културното наследство, макар и все още често пренебрегвано, придобива все по-голямо значение в съвременния свят, независимо от географските и социо-културни дадености в различните райони. Проектьт Андакату на Музея за праисторическо изкуство в Масао (Португалия) се стреми да привлече широка публика с помощта на програма, чиито дейности и съдържание са изцяло повлияни от многото научни археологически проекти, осъществявани от музея и неговите партньори (главно университети и научни центрове). Археологията е представена в светлината на различни научни и артистични аспекти с цел да стимулира интерес и желание за по-задълбоченото й проучване, както и да внуши граждански ценности чрез общуване, основано на интерактивно експериментиране.